ເຕື່ອນໄພ! ຊາວແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງເພາະຝົນຕົກໜັກ!

ວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ມີຝົນຄົກລົງມາບໍ່ເຊົ່າເຮັດໃຫ້ນ້ຳເພີ່ມຂື້ນ ແລະເລີ່ມຖ້ວມບາງເຂດແລະຂາດວ່າຈະຍັງຖ້ວມເພີ່ມຂື້ນອີກເປັນສະນັ້ນ ໃຫ້ຊາວແຂວງອຸດົມໄຊໂດຍສະເພາະແມ່ນເມືອງໄຊລະມັດລະວັງ ເກັບມ້ຽນເຄື່ອງຂອງເພາະຝົນຕົກໜັກ! ພາບປະກອບນີ້ແມ່ນຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າອຸດົມໄຊ